ALGEMENE VOORWAARDEN


Hondenuitlaatservice ‛Forever Friends’

Wanneer u besluit om gebruik te maken van de hondenuitlaatservice, is het belangrijk om van tevoren goed onze Algemene Voorwaarden door te lezen. Bij ondertekening van het contract geeft u daarbij namelijk aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.


ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overéénkomsten die gesloten worden met de eigenaar.

1.2 Op de overéénkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde worden aangepast en/of uitgebreid. Dit wordt altijd vooraf doorgegeven aan de eigenaar.ARTIKEL 2 - EIGENAAR

2.1 De eigenaar dient een WA–verzekering te hebben waarbij huisdieren zijn meeverzekerd. Hierdoor blijft de eigenaar ten allen tijde verantwoordelijk voor de hond. Net als mensen kunnen ook honden soms onbedoeld schade aanrichten. Mocht zo’n situatie zich voordoen dan zal de hondenuitlaatservice de gegevens van de eigenaar aan een eventuele derde partij overhandigen. Uiteraard zal dit eerst met de eigenaar worden besproken.

2.2 De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de hondenuitlaatservice en/of derden, veroorzaakt door de hond van de eigenaar. Eventuele kosten voor medische zorg en/of schade aan eigendommen van de hondenuitlaatservice zullen worden verhaald op de eigenaar. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is van de schade dan worden de kosten tussen de eigenaren van betrokken honden onderling verdeeld.

2.3 De eigenaar draagt er zorg voor dat de hondenuitlaatservice toegang heeft tot de plaats waar de hond verblijft.

2.4 De eigenaar machtigt de hondenuitlaatservice om, indien dit nodig is, op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen aan de hond. Als blijkt dat er een medische ingreep nodig, zal dit eerst worden overlegd met de eigenaar. De hondenuitlaatservice neemt direct kontakt op met de eigenaar indien de hond naar de dierenarts wordt gebracht. Wij zullen ervoor kiezen om naar de dierenarts te gaan die op dat moment het dichtst in de buurt is, tenzij door de eigenaar anders aangegeven.

2.5 De eigenaar accepteert dat de hond na het uitlaten wat vies kan zijn. Uiteraard doe ik mijn best om de hond na het uitlaten zo schoon en droog mogelijk weer thuis te brengen.

2.6 De eigenaar zal de hondenuitlaatservice zo spoedig mogelijk informeren over eventuele ziektes en afwijkingen van de hond. Honden met erge diarree, grote wonden of honden die ernstig braken kunnen niet met de groep mee. Op het moment dat de hond deze verschijnselen vertoond tijdens het uitlaten zal de hondenuitlaatservice de situatie zo goed mogelijk inschatten en de eigenaar op de hoogte brengen. Indien nodig wordt de hond naar de dierenarts gebracht.

2.7 Honden die loops zijn kunnen gewoon mee indien de groepssamenstelling dit toelaat.

2.8 De eigenaar zal de hondenuitlaatservice uitgebreid inlichten over het gedrag en karakter van de hond. Dit geldt niet alleen voor de situatie op dit moment, maar ook in het verleden. Hierbij valt te denken aan agressief gedrag naar soorgenoten, opgelopen trauma door conflicten, ongelukken, verblijf in een asiel, weglopen, allergieën, enzovoort. Dit kan voor de hondenuitlaatservice van groot belang zijn, dus wij vragen complete openheid.

2.9 De eigenaar is vrij om zelf te bepalen of en welke vaccinaties de hond krijgt. De hondenuitlaatservice gaat er vanuit dat de eigenaar hierin zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden kent. Ook titerbepalingen zijn toegestaan.ARTIKEL 3 – HONDENUITLAATSERVICE FOREVER FRIENDS

3.1 De hondenuitlaatservice zal er zorg voor dragen dat de hond op de afgesproken tijden zal worden uitgelaten.

3.2 De hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk wanneer zij de overéénkomst niet kan uitvoeren door onvoorziene omstandigheden als extreem weer, serieuze familie–omstandigheden, ziekte enzovoort. Uiteraard zal er in deze situaties overleg plaatsvinden met de eigenaar over een goede en acceptabele oplossing.

3.3 De hondenuitlaatservice is door de eigenaar gemachtigd om de hond waarvoor de overéénkomst is getekend, uit te laten. De hondenuitlaatservice is echter niet aan te merken als bezitter van betreffende hond.

3.4 De hondenuitlaatservice garandeert de grootst mogelijke zorg voor de hond en gaat op verantwoorde en veilige manier met de hond om. Dit houdt ook in dat de hondenuitlaatservice zich zal houden aan alle afspraken die gemaakt worden met de eigenaar tijdens het intake–gesprek.

3.5 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren of tussentijds een overéénkomst te ontbinden, wanneer blijkt dat de hond teveel problemen veroorzaakt of een gevaar is voor andere honden en/of mensen.

3.6 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel aan de hond van de eigenaar die zonder opzet is toegebracht door de hondenuitlaatservice. Uiteraard zal in deze situatie zoveel mogelijk overlegd worden met de eigenaar.

3.7 De hondenuitlaatservice garandeert zorgvuldig om te gaan met de huissleutel van de eigenaar en deze alleen te gebruiken voor het halen en brengen van de hond waarvoor de overéénkomst is getekend.

3.8 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade aan de hond en/of derden, door honden onderling aangebracht. Tevens is de hondenuitlaatservice niet aansprakelijk voor schade in, om of aan het huis van de eigenaar (bijvoorbeeld door brand, diefstal, inbraak) ten tijde van het uitlaten.

3.9 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een hond wegloopt tijdens het uitlaten. Er kan altijd, ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding, een situatie ontstaan waarbij de hond wegloopt. De hondenuitlaatservice zal uiteraard niet haar rug toekeren en al het mogelijke doen wat nodig om te zorgen dat de hond weer zo snel mogelijk thuis komt. Mocht dit in het ergste geval niet gebeuren, of mocht de hond iets ergs overkomen dan kan de uitlaatservice hier niet verantwoordelijk worden gesteld.

3.10 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waarbij de hond van de eigenaar niet wordt uitgelaten. Dit wordt natuurlijk zover mogelijk van tevoren doorgegeven en overlegd.

3.11 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, de eigenaar zal hierover van tevoren persoonlijk bericht ontvangen.ARTIKEL 4 – BETALING

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 De vergoedingen voor de diensten die de hondenuitlaatservice levert kunnen contant worden betaald of overgemaakt worden op de bankrekening van de hondenuitlaatservice. De vergoeding voor een strippenkaart dient vooraf te worden betaald. Volle strippenkaarten zullen bij de eigenaar worden ingeleverd. De eigenaar zal de vergoeding voor de volgende kaart binnen zeven dagen na het ingaan van de nieuwe kaart voldoen. De vergoeding voor een maandabonnement zal ook vooraf worden voldaan door de eigenaar. In de daarop volgende maanden zal de vergoeding worden betaald in de eerste week van de nieuwe maand.ARTIKEL 5 – OVERIG

5.1 Eventuele wijzigingen als adresgegevens, telefoonnummers, enzovoort dienen door de eigenaar zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de hondenuitlaatservice.